Термоелектричніявища

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії。
Перейтидонавігації Перейтидопошуку

Термоелектричніявища——рядфізичнихявищ,обумовленихвзаємозв”язкомміжелектричнимструмомтапотокамитеплавречовинахіконтактахміжними。

Галузь фізики, яка вивчає ці явища називаєтьсятермоелектрикою

До термоелектричних явищ належать[1]

  • ЕфектЗеєбека——виникненняелектрорушійноїсилив неоднорідно нагрітому провіднику。
  • ЕфектПельтьє——нагріваннячиохолодженняконтактудвохпровідниківприпроходженнічерезньогоелектричногоструму。
  • ЕфектТомсона——виділенняабопоглинаннятеплаприпроходженніелектричногострумучерезнеодноріднонагрітийпровідник。

Термоелектричніявищашироковикористовуютьсявтехніці。Термопаризастосовуютьсядлявимірюваннятемператури,атакождляпрямогоперетвореннятеплавелектрикувтихвипадках,колидоцільноуникнутирухомихдеталей(наприклад,укосмосі)。Поглинаннятеплаприпроходженніелектричногострумучерезконтактвикористовуєтьсявхолодильникахтощо。

ДослідженнявУкраїніред。|ред。код

ПіонеромілідеромдослідженьугалузітермоелектрикивУкраїнієакадемікНАНУкраїниАнатичукЛук”янІванович.НимствореноІнституттермоелектрикиподвійногопідпорядкування——НаціональнійакадеміїнауктаМіністерствуосвітиінаукиУкраїни。рУ1994。створеноМіжнароднутермоелектричнуакадемію,доскладуякоїувійшлипровідніспеціалістиз20країнсвіту——США,Англії,Франції,Японії,Італії,Росії,Українитаіншихдержав。АнатичукЛ。І。- президент цієї академії。

Приміткиред。|ред。код

  1. Виділеннятеплаприпроходженніелектричногострумупровідником(див。законДжоуля——Ленца)невважаєтьсятермоелектричнимефектом,оскількицепроцеснезворотноїдисипаціїенергії。

Джереларед。|ред。код

  • СивухинЛ。В。(1977)。Общийкурсфизики。ТомIII。Электричество.Москва:Наука。