तापविद्युतप्रभाव

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
跳转到导航栏 跳转到搜索

धातुहरुकातापविद्युत्स्थिरांक

धातु——>फलामइस्पातताँबोटिनचाँदीजास्ताप्लैटिनम(मुलायम)प्लैटिनम(कठोर)(A) +१७३४+११३९+१३६——४३+२१४+२३४——६१+२६०४(B)。८७——३。२८+०。९५+०。५५+१。५०+२。४०——१。१० -०.७५

बिस्मथ र ताँबोको सन्धिका लागि e = ४५ t + ०。२५T ^२माइक्रोवोल्टहो।न्यूनतापमा(E), (T)कोलगभगसमानुपातीहुन्छ,परन्तुयदि(T)धेरैअधिकछभनें(T२)कोमानबढ्नजान्छ।फलाम र ताँबोको सन्धिको e = १५८ t - ०。०२८५T ^२माइक्रोवोल्टहो।जबतापT =२७५सेहो,तबअधिकतमE =२०००माइक्रोवोल्ट।उच्चतापमाEकोमानघटनेलाग्दछतथा५५००सहरुडिग्रीयोशून्यहुनजान्छ५५००सेभन्दाअधिकतापबढ्नमा(E)कोदिशाबदलिन्छरविद्युतद्वाराविपरीतदिशामाप्रवाहितदिशामाप्रवाहितहुनलाग्दछ।यसप्रकारतापबढ्नमाविद्युतद्वाराकोविपरीतदिशामाप्रवाहितहुनुतापविद्युत्प्रवाहलाईउत्क्रमणकहलाउँछर५५०डिग्रीसेउत्क्रमणताप।ताँबोरपैल्ट्ये(珀尔帖)प्रभाव

पेल्ट्ये प्रभाव दर्शानका लागि प्रयुक्त परिपथ

सन्१८३४मापेल्ट्येलेआविष्कृतगरेकिदुइअसमानधातुहरुकापरिपथमाविद्युतधाराप्रवाहितभएमाएकसन्धिगरमरअर्कोसन्धिचिसोहुनजान्छ।जबविद्युतधाराफलामदेखिताँबोकोरप्रवाहितहुन्छतकोशिकानलीमातेलकोएकथोपादेब्रेतर्फगएरतापनप्रभावदेखिन्छरजबताँबोदेखिफलामतर्फप्रभावितहुन्छतबशीतलनप्रभावदेखिन्छ।पैल्ट्ये प्रभाव, सीबेक प्रभावको उल्टा हो।

थॉमसन्(Thomson)प्रभाव

सन्१८५४माविलियमटॉमसनलेआविष्कृतगरेकिएकनैंधातुकाताराहरुकादुइटैसिरहरुकामध्यमाविभवान्तरहुन्छ,यदिदुइटैसिरहरुकातापभिन्नछन्।पेल्ट्येएवंटॉसनप्रभावकेवलसैद्धातिकमहत्त्वकाछन्।यिनको व्यावहारिक महत्त्व कम हो।

जबएकपरिपथमाधेरैतापान्तरयुग्महुन्छन्रतिनकोक्रमिकसंधीहरुएकान्तरत:गरमरचिसोहुन्छन्तकुलविद्युद्वाहकबलपरिपथमालागोस्भएसबतापान्तरयुग्महरुकाविद्युद्वाहकबलहरुकायोगकाबराबरहुन्छ।यसतथ्यकोउपयोगतापीयपुंज(也称热电堆)नामकउपकरणमागर्दछन्,जसमाबिसमथरऐटिमनीकाछडश्रेणीमालागोस्रहन्छन्।यसउपकरणविकिरणऊष्माकोअनुमानएवंठेगानालगाउनकालिगर्दछन्।यस उपकरणमा जो विद्युतधारा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाईयीपनिहेर्नुहोस्