מרקורי——רדסטון4gydF4y2Ba

מתוךויקיפדיה,האנציקלופדיההחופשיתgydF4y2Ba
מרקורי——רדסטון4gydF4y2Ba
Mr-4-patch-small.gif"src=
נתונימשימהgydF4y2Ba
חלליתgydF4y2Ba כןשיגורgydF4y2Ba LC-5,gydF4y2BaנחיתהgydF4y2Ba 21ביולי1961,12:36:13gydF4y2BaמשךהמשימהgydF4y2Ba 15דק'ו-37שנ'gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba
נתוניחלליתgydF4y2Ba
מסתהחלליתgydF4y2Ba בשיגור:gydF4y2Ba1286年gydF4y2BaנתונימסלולgydF4y2Ba
מספרהקפותgydF4y2Ba 0gydF4y2Ba
(gydF4y2Baעריכתהנתוןבוויקינתונים"src=
אורךמסעgydF4y2Ba 486.15gydF4y2BaצוותgydF4y2Ba
אנשיצוותgydF4y2Ba עריכתהנתוןבוויקינתונים"src=
Grissom准备进入自由钟7 61-MR4-76.jpg"src=
משימותקשורותgydF4y2Ba
משימהקודמתgydF4y2Ba
Mr-3-patch-small.gif"src=משימההבאהgydF4y2Ba
Ma-6-patch-small.gif"src=לעריכהבוויקינתוניםשמשמשמקורלחלקמהמידעבתבנית"src=OOjs UI图标信息大。svg"src=

מרקורי——רדסטון4gydF4y2Ba(באנגלית:gydF4y2BaMercury-Redstone 4gydF4y2Ba)הייתהמשימתהחללהמאוישתהשנייהשלארצותהבריתבמסגרתgydF4y2Ba

הצוותgydF4y2Ba[gydF4y2Ba|gydF4y2Ba]gydF4y2Ba

הערותשולייםgydF4y2Ba[gydF4y2Ba|gydF4y2Ba]gydF4y2Ba

  1. ^gydF4y2Ba1gydF4y2Ba2gydF4y2Ba美国第二次载人亚轨道飞行的结果,1961年7月21日(美国国家航空航天局)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba美国国家航空航天局gydF4y2Ba.1961.gydF4y2Ba
  2. ^gydF4y2Ba1gydF4y2Ba2gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba4gydF4y2Ba5gydF4y2Ba6gydF4y2Ba7gydF4y2Ba8gydF4y2Ba9gydF4y2Ba小斯文森,劳埃德;Grimwood James m .;查尔斯·亚历山大gydF4y2Ba1989gydF4y2Ba).gydF4y2Ba"gydF4y2Ba11-7秒亚轨道试验gydF4y2Ba"gydF4y2Ba.在树林里,大卫;赌博,克里斯。gydF4y2Ba新海洋:水星计划的历史gydF4y2Ba(url)。gydF4y2Ba在NASA历史系列中作为NASA特别出版物4201出版gydF4y2Ba(gydF4y2Ba美国国家航空航天局gydF4y2Ba)gydF4y2Ba.בדיקהאחרונהב-15באוגוסט2017gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
  3. ^gydF4y2Ba1gydF4y2Ba2gydF4y2Baערכתנאס"אלתקשורתלקראתשיגורליברטיבלgydF4y2Ba,הודעהלעיתונות61-152,מתאריך16ביולי1961gydF4y2Ba
  4. ^gydF4y2Ba1gydF4y2Ba2gydF4y2Baתמליליהטיסהשלמרקורי-רדסטוןgydF4y2Ba,אתרspaceloggydF4y2Ba
  5. ^gydF4y2BaביוגרפיהמורחבתשלגריסוםgydF4y2Baבאתרההיסטוריהשלנאס"אgydF4y2Ba
  6. ^gydF4y2Ba1gydF4y2Ba2gydF4y2Ba约瑟夫·安吉洛(gydF4y2Ba14במאי2014gydF4y2Ba).gydF4y2Ba载人航天gydF4y2Ba.gydF4y2BaInfobase出版gydF4y2Ba.gydF4y2Baעמ87 -gydF4y2Ba.gydF4y2Ba