Мъркюри4

отУикипедия,свободнатаенциклопедия
Направокъмнавигацията Направокъмтърсенето
Мъркюри-Редстоун4
自由钟insignia.jpg
Даннизакораба
Ракета-носител. Редстоун-MRLVMR-7
ПолетнаМъркюри№ 19(капсула№11)
Космодрум Базанаввс“КейпКанаверал”,стартоваплощадкаLC-5
Старт 21个юли1961年12:20:36.UTC.
Кацане 21个юли1961年12:36:13UTC.
Мястонакацане Атлантическиокеан,27°32'9 “N / 75°45'57” W
Продължителностнаполета. 15минути37секунди
Изминаторазстояние 486,15км.
Апогей 190,39км
Маса 1286кг
Даннизаекипажа
Членовенаекипажа 1
Позивна. 自由钟7.
Кацане 1
Снимканаекипажа
Grissom准备进入Liberty Bell 7 61-MR4-76.jpg
ВърджилГрисъммалкопредидавлезев“自由钟7”
Свързаникосмическимисии.
Предишна. Следваща
自由7号insignia.jpgMR-3 水星insignia.jpgМа-4.
Мъркюри-Редстоун4В.Общомедия

Мъркюри4(На.английски水星4)евториятпилотиранкосмическикорабнаСащ.。Стартътмуена21юли1961年г.Товеетретиятвисториятапилотиранкосмическиполет。

екипаж.[редактиране|редактираненакода]

Пост. Астронавт
Пилот ВърджилГрисъм

Дублиращекипаж[редактиране|редактираненакода]

Пост. Астронавт
Пилот ДжонГлен

история.[редактиране|редактираненакода]

ПэрвоначалноПолетютнамэркюри4епредвидензаоктомври1961Г.по-късноеизтегленпо-раноза21юлисъщатагодина。ТоваЕПоследнияпилотирансуборбиталенкосмическиполетЗа.Сащ.。ЗапилотнаполетаеопределенВърджилГрисъм,азанеговдубльор -ДжонГлен。Грисъм,Всюответствиестрадицията,НаричасвояКораб“ЛибъртиБел”(Наанглийски自由钟)。Самиякорабслизаотпроизводственаталинияна麦克唐纳вСейнтЛуисПрезмай1960г。Заразликаот.Мъркюри3тойимаголямцентралноразположенилюминатор,койтопозволявапрекивизуалнинаблюденияотстрананаастронавта。Сампосебеси,тозиилюминаторетехническишедьовър。Изработенеотфирмата康宁玻璃康宁的作品,Нююорк.。Трапецовиден,сразмернадългитестранинатрапеца254мм,изработенотспециалнодвойностъкло,илюминаторътеразчетендаиздържанатемпературиотпорядъкана1000℃。

Полетют.[редактиране|редактираненакода]

Стартна汞红石4

Ракетата - носителРедстоунедоставенанаКейпКанаверълна8юни1961г.На15юликосмическиякорабиракетатасасглобенииготовизаполета,койтоеопределензаследващияден。Порадилошотовремена16юли,полетътеотложенза18и,апо-късноза19юли。На19юли1961г.,отновоеотложенитосамо10мин。и30сек。предистарта。На21юли1961年г.в8:58(UTC)ВърджилГрисъмÅКаченнаБорданаЛибъртиБел。Стартютедаденв11:20:36UTC。КорабътдостигаВисочинаот118.26Мили(190.32км),МалкоПовечеотАлънШепърдинеговияМъркюри3。ПулсютнагрисъмЕ171УдаравМинута。Следетвэртчас,мэркшри4навлизаватмосферата。СпирачнияПарашутсеотварянависочина6,4км,АОсновния - На3,7км,Кактоепоразчет。Приприводняването,люканакорабасеотваряпреждевременноитойзапочвадасепэлнисвода。ПристигналияхеликоптернеуспявадагоизвадиотводатаилибъртиБелпотювавАтлантическияокеан。Презтовавремеастронавтазамалконесеудавилиеспасенотдошлиянапомощвторихеликоптер。

Следполета.[редактиране|редактираненакода]

Грисъмеизваденотводатаотспасителнияхерикоптер

ОтначаловНАСАсасклоннидаобвинятпилотазазагубатанаЛибъртибел7.Впоследствиеставаясно,чеполетнитеинженерисасложилидопълнителноколичествопиропатрониналюка(30мин。предистарта)итоваедовеждадонеговотопреждевременноотваряне,закоетоастронавтанямакакватоидаеВина。ВърджилГрисъмдействаадекватноизамалконеставажертваначуждонедомислие。Тойвъзстановяварепутациятасинаединот“асовете”наНАСАитямугласувадовериекатогоназначавазакомандирнапървитекорабиотвторо(Джемини3)итрето(Аполо1)поколение。Ирониянасъдбатае,чеГрисъмзагивавАполо1пакзарадипроблемислюканакораба,самочевъвфаталнатавечерна27януари1967г.,люканаАполонесеотваряпривъзникналатааварийнаситуация。

自由钟7.[редактиране|редактираненакода]

На20юли1999年г.вчестна30атагодишнинаоткацанетонаЛунатаи38-атагодишнинаотполетанамэркюри4еорганизиранаекспедицияотemaneeeringInternational,Inc。и探索频道Заизважданетонапотюналиякораб。ЛибъртиБелеоткритна550кмюгоизточноотКейпКанаверълиеизваденотдълбочина4,5км。Благодарениенатова,чеприпострояванетонакорабаеизползванизключителноалуминийититан,тойевмногодобросъстояниеиследрециклиранееизложенвМузеянакосмосавКанзас.

Източници[редактиране|редактираненакода]

Външнипрепратки[редактиране|редактираненакода]